Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens:

Werkstroomm vzw

City Camping Antwerp

Luchthavenlei 7A

2100 Deurne

welcome@citycampingantwerp.be

+32 3 219 81 79

BE0801 457 649

RPR Antwerpen

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Werkstroomm, een vzw met maatschappelijke zetel te Luchthavenlei 7A 2100 Deurne, BTW BE0801 457 649, RPR Antwerpen, (hierna 'City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten en diensten online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw niet. City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via onze contactgegevens van ons onthaal.  

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw. City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De klant kan één of meerdere kampeerplaatsen plaatsen online boeken + het totaal aantal overnachtende personen + bijkomende services via https://booking.citycampingantwerp.be. Er zijn meerdere types kampeerplaatsen, deze zijn duidelijk omschreven en de prijs per nacht inclusief btw en de taksen zijn duidelijk afzonderlijk aangegeven.

  1. Registratie: de klant registreert zijn persoonlijke gegevens (voornaam, naam, adres, telefoonnummer, emailadres, nummerplaat) en/of bedrijfsgegevens indien het factuur op naam van een bedrijf moet komen.
  2. De klant kiest het juiste type kampeerplaats door het aantal plaatsen die hij wenst in te geven + door het aantal personen aan te vullen tot het totaal van personen die aanwezig gaan zijn + al dan niet door te geven of hij/zij een hond meeneemt en/of elektriciteit wenst bij zijn/haar kampeerplaats.
  3. De klant krijgt een overzicht van zijn/haar bestelling met de totaalprijs inclusief btw en taksen ter controle.
  4. De klant betaalt online.
  5. Onmiddellijk na de betaling ontvangt de klant een email met de bevestiging van zijn/haar boeking met als bijlage het factuur met de vermelding "betaald" + de code van de poort en de praktische informatie over bv. de Lez-zone in Antwerpen.
  6. Enkele dagen voor het vertrek krijgt de klant nog een herinneringsmail met de nodige praktische info.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:  

  • via kredietkaart
  • via bankkaart

City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.  

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De klant kan zich aanbieden op de eerste dag van zijn boeking vanaf 16u00 tot 22u00 en zelf met de meegestuurde code de poort openen en zijn type plaats kiezen op de camping.  

Artikelen besteld via deze boekingstool worden geleverd in België, Jachthavenweg 6, 2050 Antwerpen Linkeroever.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een kampeerplaats of andere tekortkoming bij op de camping, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan het onthaal of via welcome@citycampingantwerp.be.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:  

De Klant heeft het recht om tot 14 dagen voor de eerste dag van zijn boeking de overeenkomst te herroepen.  

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw, Jachthavenweg 6, 2050 Antwerpen LO via een ondubbelzinnige verklaring via welcome@citycampingantwerp.be op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor zijn originele factuur terugsturen naar welcome@citycampingantwerp.be met de vermelding van zijn bankrekeningnummer en de reden om zijn/haar boeking te annuleren.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, tot maximum 14 dagen voor de eerste dag van de boeking, zal City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen

City Camping Antwerp/Werkstroommt vzw betaalt de Klant terug via overschrijving op zijn bankrekeningnummer.  

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • Gewijzigde weersituaties bv regen, onweer, sneeuw, hagel, wind, temperatuur e.a.
  • Na uitzetting van de camping door de gemachtigden van City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw en/of politie door het niet naleven van de campingreglement of het overtreden van de Belgische wetgeving in zijn algemeen.

Artikel 9: Klantendienst  

De klantendienst van City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 219 81 79 , via e-mail op welcome@citycampingantwerp.be of per post op het volgende adres Jachthavenweg 6, 2050 Antwerpen Lo. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.  

Enkel klachten die gemeld worden aan het onthaal, dagelijks geopend tussen 15u en 20u of via welcome@citycampingantwerp.be worden aanvaard en krijgen een gepast gevolg en antwoord.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  

Onverminderd het voorgaande behoudt City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw zich het recht voor de niet (volledig) betaalde boeking niet te aanvaarden.  

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.  

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: u te contacteren in verband met de boeking van uw verblijf.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw, Jachthavenweg 6, 2050 Antwerpen, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.  

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw, via welcome@citycampingantwerp.be  

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  

Het nalaten op gelijk welk moment door de klant om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.  

Artikel 14: Wijziging voorwaarden  

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en het algemene campingreglement van City Camping Antwerp/Werkstroomm vzw. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.  

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.  

Artikel 16: Toepasselijk recht - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.  

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).